ข่าวทั้งหมด


           ข่าว หมวด
   คู่มือ การใช้งานระบบ E-service แบบคำขอใช้น้ำประปาข่าวประชาสัมพันธ์
   รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
   รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2567ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
       รายงานสรุป ผลการ จัดซ้ือจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566
   รายงานแสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน ที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว 2 ไตรมาสแรก ปี 2567ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   รายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน ในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 ทุกรายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)
   แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน ประจำปี 2566
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บ้านสาคอ ม.1 ต.สาคอบน
   ประกาศขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บ้านสาคอ ม.1 ต.สาคอบน
   รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบสสาคอบน
   รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบสสาคอบน
   รายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของ อบต.สาคอบน ประจำปีงบประมาณ 2567ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบสสาคอบน
   รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566ข่าวประชาสัมพันธ์
   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
   การขับเคลื่อนจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนประกาศองค์การบริหารส่วนตาบสสาคอบน
   แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบสสาคอบน
   ความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.สาคอบน 2 ไตรมาสแรก ปี 2567ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบสสาคอบน
   รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนข่าวประชาสัมพันธ์
   สถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2566ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบสสาคอบน
   รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปี 2567
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   สรุปสถิติการให้บริการ ตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.สาคอบนประกาศองค์การบริหารส่วนตาบสสาคอบน
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบสสาคอบน
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนประกาศองค์การบริหารส่วนตาบสสาคอบน
   สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนประกาศองค์การบริหารส่วนตาบสสาคอบน
   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนประกาศองค์การบริหารส่วนตาบสสาคอบน
   “MOI Waste Bank Week” “มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ "ข่าวประชาสัมพันธ์
   การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี พ.ศ.2566ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบสสาคอบน
   เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ (เหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)
   รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป
   ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
   วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566
   ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน พ.ศ. 2566
   บัญชีรายชื่อผุ้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนข่าวประชาสัมพันธ์
   รายงานผลการสำรวจน้ำเสียในพื้นที่เขตรับผิดชอบอบต.สาคอบน
   รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด
   โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนโดยใช้หลัก 3Rs เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2566ข่าวประชาสัมพันธ์
   โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
   ขอความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   องค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รณรงค์ให้ปชช.ร่วมมือร่วมใจดำเนินการคัดแยกขยะ "แยกก่อนทิ้ง"
   รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.สาคอบน
   ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบต.สาคอบน
   เชิญชวนร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
   ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
   รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
   กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
   กิจกรรมฝึกอาชีพทำกระถางยางรถยนต์
   กิจกรรมฝึกอาชีพการตัดเย็บ อบต.สาคอบน
   ประกาศนโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
   กิจกรรมทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเพื่อควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลสาคอบน – สาคอใต้ ปีงบประมาณ 2565
   ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ เเละวัฒนธรรม
   กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน ประจำปี 2565
   แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   รายงานผล ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน ประจำปี 2565
   กฎบัตรการตรวสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน ประจำปีงบประมาณ 2565
   โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
   โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
   รายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬาหรือสนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
   ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   ประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้
   ประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้
   รับสมัครอบรมนีกาฮ. รอบสุดท้าย ประจำปี 2566
   รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนิน
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565
   รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหย่วยงาน
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   รับสมัคร อบรมนีกาฮฺ
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยเละฮูลู (ต่อเติม) หมู่ที่ 3 ตำบลสาคอใต้ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยเละฮูลู (ต่อเติม) หมู่ที่ 3 ตำบลสาคอใต้ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ่อขยะ - ทุ่งโตะเต หมู่ที่ 2 ตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ่อขยะ - ทุ่งโตะเต หมู่ที่ 2 ตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผนังกั้นห้องสำนักงานภายในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 สายอาฆง-ทุ่งนา ช่วงที่ 2 สายปอเนาะ-บ้านฮามะ ช่วงที่ 3 สายบ้านมะเซ็ง - ชาลาแล
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสมาหอ-กาปาเซ- บูดี
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายฆูลี-ชลประทาน ฝั่ง L
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายฆูลี-ชลประทาน ฝั่ง L
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 สายอาฆง-ทุ่งนา ช่วงที่ 2 สายปอเนาะ-บ้านฮามะ ช่วงที่ 3 สายบ้านมะเซ็ง - ชาลาแล
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสมาหอ-กาปาเซ- บูดี
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายฆูลี-ชลประทาน ฝั่ง L
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผนังกั้นห้องสำนักงานภายในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน
   ประชาสัมพันธ์บริการฉีดวัคซีนแมว โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
   ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน
   ประกาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน)
   ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวัง จากกรมป้องกันและบรรเทาสารณภัย
   มาตรการในการสร้างจิตสำนึก และตระหนักแก่บุคลกรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ อปท.
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการให้ผู็มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
   รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน ประจำปีงบประมาณ2564
   รายงานผล ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน
   รายงานสถิติปริมาณการลดใช้ไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน ประจำปีงบประมาณ2564
   ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
   กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน
   กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ ประจำปี 2564
       ประกาศผลโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
   ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
   ระดับคะแนนและระดับผลการประเมินการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อบต.สาคอบน ประจำปี 2564
   รายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563 – กันยาน 2564)
       คำสั่งนายกอบต.มอบอำนาจให้รองนายก อบต.
       คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
       คำสั่งรักษาราชการแทนปลัดแงค์การบริหารส่วนตำบล
       คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
       คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
       คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน พนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน เรื่องจำนวนประกาศและแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศ
       อบต.สาคอบน ยินดีต้อนรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน
       ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
   หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน
   ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
       ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต. และสมาชิกสภา อบต.สาคอบน
   โทรศํพท์สายด่วน หรือสายตรงถึงผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน
   ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563
   มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน
   การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   การใช้สนามกีฬา
   การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2564
       การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
       การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ
   โครงการเทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กีราอาตี บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
   โครงการขยายถนน สายฆือลงซือนา-อาฆง หมู่ที่ 1,2 ตำบลสาคอใต้ อำเภอมายอจังหวัดปัตตานี
   โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายปุลาวานิง - สาคอ หมู่ที่ 1 ตำบลสาคอบน - ฆูลี หมู่ที่ 1 ตำบลสาคอใต้ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
   โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.111-033, 111-031, 111-032, 111-024 ชุมชนบ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลสาคอบน มีพื้นที่รวมม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร
   โครงการขุดลอกคลองภายในตำบลสาคอใต้,สาคอบน เพื่อบรรเทาอุทกภัย ณ หมุ่ที่ 1 บ้านฆูลี, 2 บ้านบูดี, 3 บ้านสมาหอ ตำบลสาคอใต้, หมู่ที่ 2 บ้านม่วงหวาน ตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
       เชิญชวนบริจาคหนังสือ เข้าร่วมโครงการ “บ้านรักการอ่าน”
       การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   ประกาศยกเลิกสำเนา
   เรียนเชิญ พ่อแม่ พี่น้อง ร่วมกิจกรรมในโครงการ อาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน
   พีทีที สเตชั่น พร้อมเปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซลตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน เรื่อง มาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน
   รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน ประจำปี พ.ศ.2562
   โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Para Asphanltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.111-005 สายทางบ้านสาคอ-บ้านสมาหอ ตาบลสาคอบน
   โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.111-004 สายชลประทาน-บ่อขยะ หมู่ที่ 2 บ้านม่วงหวาน ตาบลสาคอบน
   โครงการถมดินยกระดับสาธารณประโยชน์ (กีรออาตี) บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 2 ตาบลสาคอบน
   โครงการถมดินยกระดับสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตาบลสาคอบน
   โครงการปรับปรุงซอมเเซมเสริมผิวถนนลาดยางเเอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น ปน.ถ.111-06 สายหนา อบต.สาคอบน หมูที่ 1 บานบาตะกูโบ ตาบลสาคอบน เชื่อมตอกับหมูที่ 2 บานบูดี ตาบลสาคอใต้
   โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ห้องครัว)
   โครงการถนนลูกรัง สายชาลาแล - บ้านมะเซ็ง หมู่ที่ 3 ตาบลสาคอใต้
   โครงการถนนลูกรัง สายสหกรณ์ - ปาแดบอลา หมู่ที่ 1 ตาบลสาคอบน
   มาตรการการใช้ดุสยพินิจ แสะอานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหสักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
   การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ. 2562
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
        รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
       แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานี
       ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน ทำไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)